" />
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
 
Beginpagina
Informatie
Voorwaarden
Contact
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Gastenboek
Foto reportage's
Uw privacy
Producten
NIEUWSTE ARTIKELEN
ALARM systemen
ARCHIVEREN
Batterijen en accu's
Calculators
CD, DVD, DATA Opslag
ETIKETTEN
Fax apparaten
Faxrollen, Inkt-film
Folie
Fotografie, pasfoto
Geldzaken
Inbinden
Inktlinten
Inktpatronen
KANTOORARTIKELEN
Kabel aanbiedingen
Kassa supplies
Kopieer apparaten
Lamineren
LED verlichting
Opslag middelen
Papier vernietigers
Papierwaren
PC toebehoren
Presentatie middelen
Printers
Printer linten.
Rekenmachines
SATELIET ontvangst
Schrijfmachines
Toner aanbiedingen
Verpakkingen
Afbeeldingen betaalmethoden
6184.gif
  .GTB Kantoorartikelen : Aanbiedingen

24 uur per dag - 7 dagen per week bereikbaar.

  .GTB Kantoorartikelen : Aanbiedingen

Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden WebShop GTB
1. Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen GTB , de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van GTB langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. GTB of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. Betalingsmethoden 
GTB accepteert de volgende betalingsmethoden:
On-line betalingsmethoden, off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling bij aflevering, betaling onder rembours, vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro. Bij betaling onder rembours dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

5. Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

6. Levering
6.1 Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van GTB wiens product(en) u hebt besteld.

6.2 GTB kan verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Deze zijn variabel en worden tijdens het bestel proces duidelijk weergegeven.

6.3 De levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 

6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België, tenzij op deze website anders is aangegeven.

7. Afkoelingsperiode / zichttermijn
7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met GTB te ontbinden. Dit geldt echter uitsluitend voor partikuliere bestellers. 

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te
ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan GTB te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar GTB. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Waardeverlies van het produkt, o.a. door het openen of beschadigen van produkt of verpakking zullen verrekend worden.

7.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de
overeenkomst met GTB ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal GTB deze betalingen binnen 14 dagen nadat GTB het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 GTB behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van GTB of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van GTB schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal GTB u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. GTB heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclamatie 
GTB is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal GTB het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van GTB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van GTB zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (EUR 500,00). Aansprakelijkheid van GTB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op GTB geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van GTB dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen GTB en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat GTB of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Nederlands
In de aanbieding
Compatible labels 99012-GL kleur geel voor DYMO labelwriter 89 x 28 mm , Flinke korting bij afname van meerdere stuks. Natuurlijk hebben wij ook alternatieve labels voor uw printer. Laat ons even ...

€ 7,95*
Winkelwagen
Zoek producten
 
 
* = prijzen zijn exclusief BTW
      Powered by CCV Shop webwinkel

  
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.